بخشداری بیارجمند
ENGLISH
كارشناس سياسي و انتظامي
شرح وظايف كارشناس سياسي وانتظامي

شرح وظايف كارشناس سياسي وانتظامي

1-كليه امور ارجاعي از سوي بخشدار محترم

2- كليه وظايف مربوط به امور مكاتبات محرمانه وغير محرمانه بخشداري 

3- ايجاد وارتباط با ادارات ، نهادهاي دولتي وغير دولتي ، بانك ها وساير مراجع كه خدمات عمومي در بخش به مردم ارائه مي نمايند جهت نظارت بر فعاليت آنها ونظارت بر نحوه خدمات دهي بهتر آنها به مردم .

4- هماهنگي با بخشدار در برقراري جلسات شوراي اداري بخشداري  وهمچنين شركت در جلسات وكميسيونهاي مرتبط حسب دستور بخشدار محترم

5- پيگيري امور احزاب وانجمن هاي سياسي

6- پيگيري مصوبات مربوط به كميسيون كارگري ، كميسيون پيشگيري ومقابله با سرقت وشوراي فرعي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر وغيره

7- همكاري در برگزاري انتخابات وشركت درجلسات كميته امنيت انتخابات

8- پيگيري امورات مربوط به مسائل امنيتي وانتظامي بخش

9- پيگيري موارد بهداشتي بخش 1395/10/23
آدرس پستي: بيارجمند - بلوار جهاد - بخشداري بيارجمند  تلفن: 2 و 32673601 - دورنگار: 32673222 - ايميل : biarjmand@ostan-sm.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری بیارجمند می‌باشد.
Powered by DorsaPortal